مفهوم حسابداری چیست؟

حسابداری عبارت است از يك سيستم اطلاعاتی كه از طريق شناسائی، ثبت، طبقه بندی، تلخيص و گزارشگری رويدادهای مالی، اطلاعات لازم را در اختيار استفاده كنندگان از اطلاعات حسابداری قرار می دهد

مفهوم حسابداری چیست؟

تصميم گيری صحيح و به موقع، رمز موفقيت موسســات اســت. اين مهم دســت يافتنی نيست مگر زمانی كه اطلاعات صحيح و به موقع در اختيار مديران موسسات قرار گيرد. از طرف ديگر سرمايه گذاران در صورتی می توانند در بازارهای سرمايه حضور شايسته داشته باشند كه اطلاعات حسابداری درست و به موقع در اختيار آنها قرار گيرد. حسابداری، به عنوان يک سيستم اطلاعاتی، نه تنها در حصول اين موارد نقش اصلی و اساســی را ايفا می كند، بلكه با شفافيت بخشيدن به فضای اقتصادی و مالی هر كشــور (و كل جهان) عاملي تعيين كننده در موفقيت سياســت هايی است كه به منظور ايجاد عدالت اجتماعی، وضع و اجرا می شوند. لذا اهمیت وجود حسابداری بر هیچ کس پوشیده نیست و می توان گفت همه مردم نیاز وجود حسابدار را درک کرده اند. اما تعربف واقعی حسابداری چیست؟

 از حســابداری تعاريف مختلفی ارائه شــده است. در گذشته عموماً حسابداری را فن شناسايی، ثبت، طبقه بندی، تلخيص و گزارشــگری رويدادهای مالی می دانســتند. تعاريف جديد، حســابداری را يک سيســتم اطلاعاتی می داننــد. از اين ديدگاه حسابداری را می توان چنين تعريف نمود: “حسابداری عبارت است از يك سيستم اطلاعاتی كه از طريق شناسائی، ثبت، طبقه بندی، تلخيص و گزارشگری رويدادهای مالی، اطلاعات لازم را در اختيار استفاده كنندگان از اطلاعات حسابداری قرار می دهد.”

ورودی سیستم اطلاعاتی حسابداری، رویدادهای مالی است که با انجام عملیات حسابداری بر روی آنها گزارش های مالی مورد نیاز به عنوان خروجی سیستم تهیه می شود و در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرد.

 

مطالب پیشنهادی

نقش API در بهبود نرم افزار حسابداری چیست؟
نقش API در بهبود نرم افزار حسابداری چیست؟
وب سرویس(API) به مانند یک دستیار هوشمند به شما کمک می کند تا بتوانید اطلاعات مربوط به یک عملیات مالی را ثبت نمائید.
مروی بر تاریخچه حسابداری
مروی بر تاریخچه حسابداری
براساس مدارک کشف شده قدمت حسابداری در جهان نزدیک به 6000 سال است. در ایران نیز مدارک حسابداری به دست آمده به 25 قرن قدمت، گواه به پیشرفت این دانش در ایران باستان است.
دفاتر فیزیکی یا مجازی کدام بهتر است؟
دفاتر فیزیکی یا مجازی کدام بهتر است؟
قطع یقین یکی از اصلی ترین دغدغه های اصلی هر فعال اقتصادی حفظ اسناد مربوط به عملیات های مالی است.

نظرات