حسابدار پشت لپ تاپ

سامانه خرانه داری

نگاهی به محصول

حسابدار پشت لپ تاپ

سامانه خزانه داری، باید وضعیت وجوه نقد و انواع اسناد دریافتنی و پرداختنی را کنترل کرده و سیکل دریافت و پرداخت را به طور کامل مکانیزه نماید. به گونه ای که مطلقا جهت ثـبت عـمـلیات خزانه داری نیاز به صـدور ســند مــالی مـستقل نبوده و کلیه تراکنش های مالی مرتبط با عملیات خزانه داری به طور خودکار ایجاد شوند. کنترل گردش وجوه نقد، خزانه داری و ارزیابی موجودی نقدی و مدیریت منابع جاری و آینده شرکت یا سازمان از اهمیت ویژه ای به خصوص در شرکت های بازرگانی و تولیدی خصوصی برخوردار است. تمامی این امکانات به همراه بسیاری از قابلیتهای ویژه، در سامانه خزانه داری استورم طراحی گردیده است.

همین حالا یک تجربه رایگان را با استورم شروع کنید